9.7 רכוש קבוע (אינוונטר)


מקטע תוכנה זה עוסק בניהול פיזי וכספי של הרכוש לפי מספר טבוע.
התוכנה תומכת בחישובי פחת עם טיפול בתוספות, השבחות וגריעות, טופס י"א, קיזוז רווחי הון (חוק שטיינברג), אחזקה מונעת, ספירת רכוש, וממשק עם הנה"ח.


 • ניהול פריטי רכוש בצורה היררכית
 • אפשרות הגדרת נכסים ותתי נכסים
 • קישוריות עם הנה"ח, קליטת תנועות פיננסיות
 • ניהול אירועים במערכת הרכוש: השבתה, הפעלה, השמדה, אובדן וכו'
 • העברת תנועות מנכס לנכס
 • חישובי פחת לנכסים לפי אחוזים, סיווגים ותאריכים
 • חישוב פחת נצבר והפקת פקודת יומן
 • חישובים בש"ח ומט"מ, חישובי פחת ממודדים / מתואמים ולצרכי מס
 • אפשרות לחישוב פחת מראש לצרכי הכנת תקציב
 • ניהול רכוש ופחת גם ברמת פרויקטים ומתקנים
 • אפשרות לחישוב רטרואקטיבי למקרים של שינויים
 • הפקת דוחות מצב נכסים, טופס י"א
 • שאילתות לנכסים לתנועות ולפחת

שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 9.1 הנה"ח מרכזית 9.2 מערך קופה 9.3 התאמת בנקים 9.4 תוכנת ריבית 9.5 תקשורת/ממשק בנקים 9.6 ניהול תקציב 9.7 רכוש קבוע (אינוונטר) 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים