Olympus ERP

1. שיווק, מכירות ולקוחות 1.1 לקוחות, מכירות ותעודות
1.2 מכירה לרשתות שיווק
1.3 קידום מכירות/הפצה
1.4 ניהול סניפים/חנויות/אתרים
1.5 מכירות בחו"ל/מערכת יצוא
1.6 שרות לקוחות CRM
2. הצעות, הזמנות ועסקאות 2.1 הצעות מחיר
2.2 הזמנות מלקוחות
2.3 הזמנות תקציביות/עסקאות
3. מלאים, מחסנים והפצה 3.1 פריטים ומלאי
3.2 אצוות וסדרות
4. רכש, יבוא, יצוא 4.1 רכש מקומי
4.2 ניהול יבוא
5. ניהול יצור ותמחיר 5.1 תוכנת ייצור מרכזית
5.2 ניהול הייצור
6. Retail וקופות רושמות 6.1 שיווק קמעונאי Head-Office
6.2 קישוריות חנויות-ממשק
6.3 קופות רושמות On-Line
6.4 מועדוני לקוחות
6.5 מערכת מכירות
6.6 אחזור לוג קופה
7. מערכת ספקים ותשלומים 7.1 מערכת תשלומים
7.2 העברות מס"ב
7.3 התאמת ספקים
7.4 חיובי ספקים
8. מידע ניהולי גרפי EIS 8.1 מרכז מידע סיטונאי
8.2 מרכז מידע Retail
9. הנה"ח וניהול פיננסי 9.1 הנה"ח מרכזית
9.2 מערך קופה
9.3 התאמת בנקים
9.4 תוכנת ריבית
9.5 תקשורת/ממשק בנקים
9.6 ניהול תקציב
9.7 רכוש קבוע (אינוונטר)
10. Internet וממשקים חיצוניים 10.1 ממשק IBM WebSphere
10.2 תוכנת חלונות iSeries
10.3 ממשק למערכת Fax/EMail
10.4 ממשק למערכת בר-קוד
10.5 ממשק ניהול מסופונים
10.6 ממשק למאזנים חיצוניים
10.7 ממשק שב"א
10.8 ממשק למע"מ
10.9 ממשק Olap/Retail/EIS
10.10 ממשק EDI
11. CRM שרות ואחזקה 11.1 תוכנת שרות
12. משאבי אנוש כ"א 12.1 משאבי אנוש
שיווקית / Olympus ERP 1. שיווק, מכירות ולקוחות 2. הצעות, הזמנות ועסקאות 3. מלאים, מחסנים והפצה 4. רכש, יבוא, יצוא 5. ניהול יצור ותמחיר 6. Retail וקופות רושמות 7. מערכת ספקים ותשלומים 8. מידע ניהולי גרפי 9. הנה"ח וניהול פיננסי 10. Internet וממשקים חיצוניים 11. CRM שרות ואחזקה 12. משאבי אנוש כ"א כל המודולים